Покана за участие в извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-82, ФАКС: 05328 2020,
e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg
ПОКАНА
До …………………………………
Общински съветник
Общински съвет Никола Козлево
Уважаеми господине, госпожо
На 11 юли 2016 година от 9:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:
Докладна с Вх. №417 от 06.07.2016г. относно общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен“ ООД – гр.Шумен;
Приемане на програма за енергийна ефективност за периода 2016 – 2020 год.
Председател:…………..
Стефан СтефановПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми господине, госпожо


На 11 август 2016 година от 14:00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

1. Промени в сроковете в Наредбата на Община Никола Козлево за приемане на отчета и публично обсъждане на проектобюджета във връзка с промените в Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

2. Докладна с Вх. № 454 от 09.08.2016 г. относно Предоставяне на право на стопанисване и управление на обекти - публична общинска собственост.

- Приложение

3. Докладна записка с Вх. № 458 от 10.08.2016 г.

4. Докладна записка с Вх. № 459 от 10.08.2016 г.

5. Докладна записка с Вх. № 460 от 10.08.2016 г.


Председател: .....................

Стефан Стефанов