ПУБЛИЧНА ПОКАНА №3 - „Превоз на служители от ОбА“

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

3

08.03.2013 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на служители от ОбА“, по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 17000 лв. (седемнадесет хиляди лева) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: Превоз на служители от ОбА“;
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена на превоз съгласно ценовото предложение;
    1. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 18.03.2013 год.;
    2. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево