„Открит конкурс” за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на бензин и евродизел за МПС собственост на община Никола Козлево“

„Открит конкурс” за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка на бензин и евродизел за МПС собственост на община Никола Козлево“