Покана за извънредна сесия на 30.06.2017 год.

До съветниците
От общински съвет Никола Козлево

ПОКАНА

Уважаеми господине, госпожо,

На 30 юни 2017 година от 8.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 34 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Никола Козлево свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния дневен ред:
Докладна с вх.№173 от 14 юни 2017 година за избор на представител на община Никола Козлево в общото събрание на Асоциацията по ВиК.

 

Изготвил


СТЕФАН СТЕФАНОВ
Председател на общински съвет