ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 27 Август 2020 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 185 от 17.08.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 186 от 19.08.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 187 от 19.08.2020 год.

 

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/