ПУБЛИЧНА ПОКАНА №8

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

8

07.05.2014 г., село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т. 2 от ЗОП, община Никола Козлево, село Никола Козлево пл. „23-ти Септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиран превоз на деца за екскурзии по проект BG051PO001-4.1.05-0188 “Децата билингви”, с прогнозна стойност 6720.00 лв. с (Шест хиляди седемстотин и двадесет лева) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Организиран превоз на деца за екскурзии по проект BG051PO001-4.1.05-0188 “Децата билингви”
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на услугата по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена.
  4. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 14.05.2014 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

Нужната документация за участие можете да изтеглите от ТУК.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево