ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево


Уважаеми госпожи и господа,

На  29  Февруари 2024 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2024 год., при следния дневен ред

1.Полагане на клетва

2.Вх. № 25/02.02.2024 год.-Приемане на Програма за управление на Община Никола Козлево за мандат 2023г.-2027г.

3. Вх. № 28/09.02.2024 год.-Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021-2027г.

4. Вх. № 19/23.01.2024 год.-Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Никола Козлево през 2024 година.

5. Вх. № 47/20.02.2024 год.-Приемане на инвестиции за 2023г.,изпълнени от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД и предаването им за управление на АВиК-Шумен.

6. Вх. № 48/20.02.2024 год- Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужваща от „ВиК-Шумен“ ООД.

7. Вх. № 50/21.02.2024 год.- Промяна на характера на собственост от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

8. Вх. № 51/22.02.2024 год.- Информация за касовото изпълнение на бюджета на общинско предприятие “Никола Козлево“ към 31.12.2023г.

9. Вх. № 55/22.02.2024 год.- Програма за работа на общински съвет Никола Козлево за 2024г.

10. Вх. № 252/19.12.2023 год.- Продажба на недвижим имот- общинска частна собственост.

11. Вх. № 56/22.02.2024 год.-Одобряване на общата численост и структурата на Общинската администрация в община Никола Козлево във връзка с изменение на чл.14 от Закона на административно-териториалното устройство на Република България, необходимостта от по-голяма оперативност и подобряване на организацията в администрацията, по-голяма събираемост на местните приходи, при спазване изискванията на чл.39, ал.1 и чл.46а, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и чл.12, ал.2, т.3 и чл.14, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

12. Вх. № 57/22.02.2024 год.- Продажба на недвижим имот- общинска частна собственост.

Председател Общински съвет :…………П…………

/Турхан Каракаш/

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

На  29  Февруари 2024 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2024 год., при следния дневен ред:


1.Полагане на клетва

2.Вх. № 25/02.02.2024 год.-Приемане на Програма за управление на Община Никола Козлево за мандат 2023г.-2027г.

3. Вх. № 28/09.02.2024 год.-Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021-2027г.

4. Вх. № 19/23.01.2024 год.-Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Никола Козлево през 2024 година.

5. Вх. № 47/20.02.2024 год.-Приемане на инвестиции за 2023г.,изпълнени от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД и предаването им за управление на АВиК-Шумен.

6. Вх. № 48/20.02.2024 год- Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужваща от „ВиК-Шумен“ ООД.

7. Вх. № 50/21.02.2024 год.- Промяна на характера на собственост от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

8. Вх. № 51/22.02.2024 год.- Информация за касовото изпълнение на бюджета на общинско предприятие “Никола Козлево“ към 31.12.2023г.

9. Вх. № 55/22.02.2024 год.- Програма за работа на общински съвет Никола Козлево за 2024г.

10. Вх. № 252/19.12.2023 год.- Продажба на недвижим имот- общинска частна собственост.

11. Вх. № 56/22.02.2024 год.-Одобряване на общата численост и структурата на Общинската администрация в община Никола Козлево във връзка с изменение на чл.14 от Закона на административно-териториалното устройство на Република България, необходимостта от по-голяма оперативност и подобряване на организацията в администрацията, по-голяма събираемост на местните приходи, при спазване изискванията на чл.39, ал.1 и чл.46а, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и чл.12, ал.2, т.3 и чл.14, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

12. Вх. № 57/22.02.2024 год.- Продажба на недвижим имот- общинска частна собственост.




Председател Общински съвет :…………П…………

/Турхан Каракаш/