На 28 Март 2024 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2024 год.

 

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми госпожи и господа,

На  28 Март 2024 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2024 год., при следния дневен ред

1. Полагане на клетва

2. Приемане на Общински план за младежта за 2024 г. на Община Никола Козлево;

3. Отчет за дейността през 2023год. на Комисията за обществен ред и сигурност при община Никола Козлево. Вх.№81/ 21.03.2024г.

4.  Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на община Никола Козлево за общо и индивидуално ползване; приемане на годишен план за паша; даване на съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване; приемане на правила за пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд; утвърждаване на наемни цени на декар по категории при разпределянето на пасищата и мерите между правоимащите и на начални тръжни цени на имотите, които ще се отдават под наем за срок от една година. Вх. № 66/12.03.2024 год.

5. Представяне на Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Никола Козлево. Вх. № 67/12.03.2024 год.

6. Отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на Община Никола Козлево 2021г.-2027г.“ за 2023г. Вх. № 70/14.03.2024 год.

7. Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола Козлево, приета с Решение № 22 по Протокол № 2 от 20.03.2015 г. от ОбС – Никола Козлево, изменена и допълнена с Решение № 21 по Протокол № 2 от 07.02.2019 г. и Решение № 75 по Протокол № 13 от 11.09.2020  г. на Обс – Никола Козлево. Вх. № 73/19.03.2024 год.

8. Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016 год. Вх. № 74/19.03.2024 год.

9. Изменение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Никола Козлево приета с Решение № 34 по Протокол 5 от 29.04.2010 год. Решение № 50 по Протокол № 5 от 30.03.2017 г. и Решение № 57 по Протокол № 6 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Никола Козлево. Вх. № 75/19.03.2024 год.

10. Изменение на Наредба за търговската дейност на територията на Община Никола                    Козлево с Решение № 115 по Протокол 11 от 13.09.2012 год. изменена и допълнена с Решение № 39 по Протокол № 4 от 03.04.2018 г. на Общински съвет – Никола Козлево. Вх. № 76/19.03.2024 год.

11. Одобряване на общата численост и структурата на Общинската администрация в община Никола Козлево във връзка с изменение на чл.14 от Закона на административно-териториалното устройство на Република България, необходимостта от по-голяма оперативност и подобряване на организацията в администрацията, по-голяма събираемост на местните приходи, при спазване изискванията на чл.39, ал.1 и чл.46а, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и чл.12, ал.2, т.3 и чл.14, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Вх. № 56/22.02.2024 год.

12.Продажба на недвижим имот- общинска частна собственост. Вх.№79/ 21.03.2024г.

13.Промяна на Решение №5 по Протокол №2 от 15.02.2024г. на Общински съвет Никола Козлево. Вх.№80/ 21.03.2024г.

14. Отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на Община Никола Козлево за периода 2021г.-2028г.“ за 2023г. Вх.№83/ 21.03.2024г.

 


Председател Общински съвет :………П……………

/Турхан Каракаш/