Съгласно Наредбата за административното обслужване всяка администрация периодично изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, като създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка от потребителите. Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.

Една от целите на Общинска  администрация Никола Козлево е качествено и прозрачно административно обслужване на потребителите на административни услуги.

Целта се постига чрез предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за извършваните административни услуги, посредством различни комуникационни средства и получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност.

Административното обслужване в Общинска администрация Никола Козлево е организирано чрез Фронт офис обслужване на принципа “едно гише“, което се намира на партерния етаж на сградата и е лесно достъпен за посетителите. Обслужването на гражданите се осъществява чрез подаване на писмени заявления, предложения и сигнали, без прекъсване. Те могат да подават своите заявления от 08:00 ч. до 16:30 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Редът и организацията на административното обслужване в Общинска администрация Никола Козлево се извършват съгласно утвърдени Вътрешни правила. Услугите, които се предоставят са в съответствие със списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Използват се различни средства за събиране на информация за обратна връзка и за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, като:

  1. Пощенски кутия за предложения и сигнали;
  2. Сигнали, жалби, предложения и мнения, подадени по поща, електронна поща или лично.

 

Годишни доклади

2019 год.

2020 год.

2021 год.

2022 год.

2023 год.