ПУБЛИЧНА ПОКАНА №2

gerb

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002,факс : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2

03.01.2014 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на служители от ОбА“, по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 24000 (двадесет и четири хиляди лева)  без ДДС.

Р Е Ш И Х:

1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: Превоз на служители от ОбА“;

2. Одобрявам публичната покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;

3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена на превоз съгласно ценовото предложение;

4. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 13.01.2014 год.;

5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

Нужните указания можете да изтеглите от ТУК .

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година