ПУБЛИЧНА ПОКАНА №4 - „Избор на оператор за предоставяне на мобилни и стационарни телефонни услуги за нуждите на Община Никола Козлево и нейните административни поделения”

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

4

13.03.2013 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на мобилни и стационарни телефонни услуги за нуждите на Община Никола Козлево и нейните административни поделения”  със следните обособени позиции: 1. Предоставяне на фиксирани телефонни услуги  2.Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM” с прогнозна стойност 40000 лв. (четиридесет хиляди лева) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет:Избор на оператор за предоставяне на мобилни и стационарни телефонни услуги за нуждите на Община Никола Козлево и нейните административни поделения”
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно документацията за участие;
  4. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 21.03.2013 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

 

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 15.01.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.02.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.03.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 20.04.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 19.05.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 15.06.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 18.06.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 27.07.2015 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Качена на 13.10.2015 г.