ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   З А   У Ч А С Т И Е

В

О Т К Р И Т А   П Р О Ц Е Д У Р А

ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

 

 

НУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 17.11.2014 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 28.11.2014 г.