Заповед РД- 39/18.02.2011

О Б Я В Л Е Н И Е

25.02.2011 г.

 

На  основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Дирекция  „УТ,ГРАПО и СпД”” при ОбА Никола Козлево , обявява че e издадена Заповед № РД-39 от 18 февруари 2011 год. на Кмета на Община Никола Козлево, с която е допуснато изработването ПУП – „Подробен устройствен план” – парцеларен план за захранващи и отвеждащи кабели за ел.захранване за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІ-125, ІV -126, VІІІ-126, ІІ – 721, ІІІ-721, ІХ-721, І-722 – обединени в УПИ І-743 от кв.54, урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІХ-126,ІХ-126 и VІІІ-128 – обединени в УПИ VІІІ-742 от кв.53 по плана на село Пет Могили, община Никола Козлево, одобрен със заповед №РД-25-828 от 1987 година, отредени за фотоволтаични централи – Пч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез Община Никола Козлево, пред Административен съд гр.Шумен.