ОБЯВЛЕНИЕ - Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПЗ за ПИ 000079 местност „Арпалък“, в землище Никола Козлево, община Никола Козлево.

ОБЯВЛЕНИЕ - Разрешава  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план  - ПЗ  за ПИ 000079 местност „Арпалък“, в землище Никола Козлево, община Никола Козлево.