Публична покана "Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20 e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№4

20.07.2012г, село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14,  ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“  по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 46176  (четиридесет и шест хиляди сто седемдесет и шест)  лева без ДДС с обособени позиции:

  1. „Основен ремонт покрив на НЧ с. Красен дол“  41667 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и седем) лева без ДДС;
  2. „Основен ремонт на вход Здравна служба с. Вълнари“ 4509 (четири хиляди петстотин и девет) лева без ДДС;
  3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
  4. Срок за получаване на офертите – до  27 юли 2012 година;

Изисквания към офертите: Офертите на кандидатите се представя в непрозрачен плик с надпис „Подобряване на сградния фонд на читалища и здравни служби“ в срок до 14.00 часа на 27 юли 2012 година който съдържа:

1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

1.1.  Заявление за участие – Образец №1;

1.2. Декларация по реда на  чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Образец №4;

1.3. Справка за оборота от 2009, 2010 и 2011 година;

1.4. Проект на договор подписан на всяка от страниците – Образец № 2;

1.5. Декларация за приемане условията на договора – Образец № 3;

1.6. Справка – декларация с информация за общия оборот - Образец № 7.

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

2.1. Техническо предложение – Образец №6;

2.2. Декларация – Образец № 5

3. Плик № 3 „Предлагана цена”

3.1. Ценово предложение – Образец №8

 

 

Документацията можете да я изтеглите от ТУК.