Публична покана № 7

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23 – ти септември” № 5 тел: 05328 20-02, факс: 05328 20-20 e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№ 7

01.11.2012 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5 и установена прогнозна стойност в размер на 151 900 (сто петдесет и една хиляди и деветстотин) лева без ДДС отправя покана  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет „Благоустрояване на квартали с компактно ромско население”  за обект - ул. „Аврора” от км. 0+000 до км. 0+ 462 с. Вълнари , като

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на квартали с компактно ромско население”  за обект - ул. „Аврора” от км. 0+000 до км. 0+ 462 с. Вълнари;
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Срок за получаване на офертите – до  9 ноември 2012 година;
  4. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1;
  5. На основание чл. 101б, ал.2 от ЗОП, поканата следва да се публикува в  регистъра за публични покани на Портала за обществени поръчки, а документацията за участие, заедно с поканата на интернет страницата на община Никола Козлево;

8. Изборът на изпълнител на обществената поръчка да се извърши въз основа на критерия -„най-ниска цена”, предложена от участниците.

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-156 от 02 юли 2012 година: Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Съгласувано: Татяна Николова

юрисконсулт