ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 30 Септември 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:


 1. Докладна записка с Вх. № 196 от 01.09.2021г.
 2. Докладна записка с Вх. № 211 от 14.09.2021г.
 3. Докладна записка с Вх. № 214 от 16.09.2021г.
 4. Докладна записка с Вх. № 221 от 17.09.2021г.
 5. Докладна записка с Вх. № 222 от 21.09.2021г.
 6. Докладна записка с Вх. № 223 от 21.09.2021г.
 7. Докладна записка с Вх. № 224 от 21.09.2021г.
 8. Докладна записка с Вх. № 225 от 21.09.2021г.
 9. Докладна записка с Вх. № 226 от 21.09.2021г.
 10. Докладна записка с Вх. № 227 от 21.09.2021г.
 11. Докладна записка с Вх. № 228 от 23.09.2021г.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/