Постоянни комисии към Общински съвет-Никола Козлево 2019-2023

 

1. Постоянна комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт“

Председател:

1.1. Катилиян Костадинов Костадинов

Членове:

1.2. Бисер Ангелов Митев

1.3. Джеват Джемал Мехмед.


2. Постоянна комисия “Административно–правно обслужване, законност и обществен ред, гори, социални дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали”

Председател:

2.1. Джелил Атавула Ахмед

Членове:

2.2. Галин Иванов Георгиев

2.3. Фахри Салиев Алиев


3. Постоянна комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“

Председател:

3.1. Халил Руфат Али

Членове:

3.2. Али Сабайдин Феим

3.3. Ахмед Айредин Ахмед


4. Постоянна комисия “Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, здравеопазване, евроинтеграция“

Председател:

4.1. Юксел Сюлейман Исмаил

Членове:

4.2. Пламен Петков Симеонов

4.3. Ебазел Юсуф Назиф