Постоянни комисии към Общински съвет-Никола Козлево 2023-2027

 

1. „Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба и местни данъци и такси“ в състав:

Председател: Галин Иванов Георгиев

Членове:

1.1 Веселин Валериев Ангелов

1.2 Нурай Ферудин Реджеб


 

 

2. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, благоустрояване, селско стопанство, гори, околна среда и комунални дейности - в състав:

Председател: Хюсеин Назим Абиб

Членове:

2.1 Джелил Атавула Ахмед

2.2 Фахри Салиев Алиев


 

 

3. Комисия по европейските програми и проекти, инвестиции, иновации и трудова заетост в състав:

Председател: Ахмед Фикрет Ахмед

Членове:

3.1 Бисер Ангелов Митев

3.2 Халил Руфат Али


 

 

4. Комисия по здравеопазване, социални дейности, етнически въпроси и вероизповедания – състав:

Председател: Веселин Валериев Ангелов

Членове:

4.1 Реджеб Ешреф Вели

4.2 Хюсеин Назим Абиб


 

 

5. Комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм – състав:

Председател: Венета Динчева Съръбеева

Членове:

5.1 Ахмед Фикрет Ахмед

5.2 Юксел Сюлейман Исмаил


 

 

6. Комисия за противодействие на корупцията, обществен ред и сигурност, гражданска защита и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали – състав:

Председател: Бисер Ангелов Митев

Членове:

6.1 Венета Динчева Съръбеева

6.2 Галин Иванов Георгиев


 

 

График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец : Януари 2024 год.

 

График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец : Февруари 2024 год.

 


График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за 23.02.2024 г.

 

График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец : Март 2024 год.

 

График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец: Април 2024 год.


График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец: Май 2024 год.

 

График за заседания на постоянните комисии при общински съвет и провеждане на заседания на общински съвет Никола Козлево за месец: Юни 2024 год.