ПУБЛИЧНА ПОКАНА №4

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002,факс : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№4

22.01.2014 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Кърпежи на компрометираните участъци по пътната настилка на общински път №SHU-2101 от участък от км.0,000 до км.4,100“, по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 50250,00 лв.  (петдесет хиляди двеста и петдесет лева)  без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Кърпежи на компрометираните участъци по пътната настилка на общински път №SHU-2101 от участък от км.0,000 до км.4,100“;
  2. Одобрявам публичната покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена на извършваните СМР съгласно ценовото предложение;
    1. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 30.01.2014 год.;
    2. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

Нужната документи за участие можете да изтеглите от ТУК .

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година