ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Наредба №1


Наредба №2


Наредба №3 - за определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлево.


Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество.

 


Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Никола Козлево.


Наредба за принудително изпълнение на заповедите за поправяне, заздравяване или премахване на строежите или части от тях на територията на Община Никола Козлево.


 

Н А Р Е Д Б А
за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюдже

НАРЕДБА за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.


Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево.
Наредба № 1


Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество.


 

Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Никола Козлево" с. Никола Козлево


Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО - 2017