Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и получите достъп до информация, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес.

Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъп до документи, в които е залегнал принципът, че информацията създавана и съхранявана от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България е достъпна за всеки.

Когато за интересуващата Ви информация се установи едно от следните обстоятелства:

√  информацията представлява класифицирана информация (държавна или служебна тайна);

√  информацията е свързана с оперативната подготовка на решенията на институциите и няма самостоятелно решение;

√  информацията съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори;

√  информацията засяга права на трето лице (търговска тайна или лични данни) и то изрично е изразило несъгласие за предоставянето и;

√  информацията е друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон

Община Никола Козлево ще приложи съответните разпоредби на ЗДОИ и ще откаже да Ви предостави информацията.

Редът за достъп до информация в Община Никола Козлево е подробно уреден във Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Никола Козлево, утвърдени от кмета на Община Никола Козлево, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Как да получите достъп до обществена информация:

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. При заявление направено по електронен път не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронните документи и електронния подпис.

Заявлението за достъп до обществена информация, следва да съдържа:

√  трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

√  точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

√  описание на исканата информация или документи;

√  предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация (преглед на информацията – оригинал или копие; устна справка; копия на материален носител;  копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните; комбинация от форми).

Когато предпочитаната от Вас форма е „копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.

При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Община Никола Козлево.

Примерен формуляр на заявление за достъп до информация можете да изтеглите тук

Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават деловодството на Община Никола Козлево, стая № 1, етаж Iви в административната сграда на общината с адрес: с. Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5 от 8:15 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 16:15 ч.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс: 05328 2020, по електронен път на адрес: obankozlevo@mail.bg или obankozlevo@abv.bg

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите във ОЦУИ гише № 1, находящ се на партерния етаж в административната сграда на Община Никола Козлево, с адрес: с. Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5 от 8:15 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 16:15 ч., за което се съставя протокол, който се регистрира в деловодството на Община Никола Козлево.

Кметът на Община Никола Козлево резолира постъпилото заявление за достъп до обществена информация до Секретаря на Община Никола Козлево, който осъществява цялостната организация по предоставяне на достъпа до информация.

Срок за разглеждане:

В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявление за достъп до обществена информация, Кметът на Община Никола Козлево взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.

Удължаване на срока за разглеждане:

1. С не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

2. С не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.

Уточняване на предмета на обществената информация:

1. Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.

2. Сроковете за отговор и за удължаване започват да текат от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Община Никола Козлево на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация.

3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Заявлението се оставя без разглеждане ако в него не се съдържат следните данни:

√  трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

√  точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

√  описание на исканата информация или документи;

Когато Община Никола Козлево не разполага с исканата информация, но:

1. има данни за местонахождението й – в 14-дневен срок от получаване на заявлението, го препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението. Сроковете по ЗДОИ започват да текат от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление;

2. няма данни за местонахождение й – в 14-дневен срок заявителя се уведомява за това.

Уведомяване:

Всички уведомления, решения или друга кореспонденция по прилагане на ЗДОИ, изхождащи от Община Никола Козлево и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка,  по електронен път на електронен адрес или му се връчват лично срещу подпис.

Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:

  1. в брой в ОЦУИ - гише № 1 на Община Никола Козлево, намиращ се на партерния етаж на административната сграда на Община Никола Козлево с адрес: с. Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, всеки работен ден, непрекъснато от 8:15 ч. до 16:15 ч.;
  2. по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация, както следва:

IBAN: BG42DEMI92408400038685

BIC: DEMIBGSF

Вид плащане: 448090

Търговска банка „Д” ИРМ Никола Козлево

Определяне на размера на разходите по предоставяне на обществена информация:

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставяне на обществената информация.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

Срок на достъпа:

Община Никола Козлево осигурява 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.

Място за предоставяне на достъп до обществена информация:

стая № 1, намираща се на етаж Iви на административната сграда на Община Никола Козлево с адрес: с. Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, всеки работен ден, непрекъснато от 8:15 ч. до 16:15 ч.

Място за четене на предоставената обществена информация:

1. Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя във стая № 1, намираща се на етаж Iви на административната сграда на Община Никола Козлево с адрес: с. Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, всеки работен ден, непрекъснато от 8:15 ч. до 16:15 ч.;

2. В случаите, когато поради спецификата на предоставената обществена информация в определеното в т.1 място е обективно невъзможно да се извърши четене на същата, секретарят на Община Никола Козлево определя друго подходящо място, съобразно възможностите на Община Никола Козлево, което максимално да удовлетворява предпочитанията на заявителя.

3. За определеното по реда на т.2 място за четене на предоставената обществена информация, се съставя протокол в два екземпляра (по един за всяка от страните), който се подписва от заявителя и от секретаря на Община Никола Козлево.Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Никола Козлево, и форматите, в които е достъпна

 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Никола Козлево

 Годишни отчети за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация /ДОИ/ в община Никола Козлево

  

 

Длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на информацията:

Петър Иванов Димитров - секретар на Община Никола Козлево

e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

тел.: 05328 2002, вътр. 118