Открита процедура за избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Реконструкция на път SHU1060 „Граница общ.(Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III - 701/”, открита с Решение №1 от 26.02.2014 година

Открита процедура за избор на изпълнител  за извършване на СМР на обект „Реконструкция на път SHU1060 „Граница общ.(Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III - 701/”, открита с Решение №1 от 26.02.2014 година

1. Място и срок  за подаване на оферти:

Оферти се приемат всеки работен ден на адрес: с. Никола Козлево, 9955, пл. „23-септември” № 5 от 9,00 часа до 17,00 часа до 7 април 2014 година.

2. Закупуване на документация –

Документацията може да се получи всеки работен ден на адрес: с. Никола Козлево, 9955, пл. „23-септември” № 5 от 9,00 часа до 17,00 часа до 28 март 2014 година като се заплатят 20 (двадесет) лева в брой в касата на община Никола Козлево, всеки делничен ден от 9.00-12.00 ч. и от 13.00-16.00 ч или по банков път на следната сметка на община Никола Козлево: Търговска банка „Д” АД–ИРМ Никола Козлево

IBAN BG42DEMI92408400038685 BIC DEMIBGSF вид плащане 447000.

3. Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите ще се извърши от 10:30 ч. на 8 април 2014 г., в зала на общински съвет Никола Козлево в с. Никола Козлево площад „23-септември” № 5.

Решението и обявлението са публикувани в портала за обществени поръчки www.aop.bg.

Подробно описание на обекта на поръчката се съдържа в техническите спецификации и в документация за участие. Възложителя е осигурил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, тя може да се изтегли от тук.

 


 

Отговор на постъпили запитвания

 

Отговор на постъпили запитвания 20.03.2014 г.

 

Отговор на постъпили запитвания 25.03.2014 г.


Отваряне на ценовите оферти 23.04.2014 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП

Качена на 14.11.2014 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка.

Качена на 14.11.2014 г.