ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 10 Ноември 2020 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Отчет с Вх. № 263 от 05.11.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 264 от 05.11.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 266 от 10.11.2020 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/