ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 26 Август 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна записка с Вх. № 183 от 18.08.2021г.
  2. Докладна записка с Вх. № 186 от 19.08.2021г.
  3. Докладна записка с Вх. № 187 от 19.08.2021г.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/