Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

 

Описание на предмета на поръчката: Избор на доставчик за доставка на електрическа енергия за нуждите на обектите общинска собственост и уличното осветление в населените места на Община Никола Козлево.
Изисквания и място на изпълнение на поръчката:
Доставка на електрическа енергия за нуждите на общинска администрация Никола Козлево се отнася за 220/380 V - 24 ч. в денонощието до мястото на присъединяване на електроразпределителната мрежа на възложителя към електрическите съоръжения за сградите общинска собственост съгласно приложен списък и уличното осветление в населените места .
Годишното потребление на електроенергия от Община Никола Козлево е около 439000 квт/ч., като разпределението на консумираната ел. енергия годишно е:
1. За сгради общинска собственост - около 232000 квт/ч., в т.ч. средно и  ниско напрежение;
2. За улично осветление - около   207000 квт/ч.;
Срокът за изпълнението на поръчката е до 31.12.2013 г.
Указанията за: подготовката на офертата, участието в процедурата, начина на договаряне и сключването на договора за изпълнение се съдържат в документацията за участие.
Документацията може да се разпечати от интернет страницата на община Никола Козлево

Описание на предмета на поръчката: Избор на доставчик за доставка на електрическа енергия за нуждите на обектите общинска собственост и уличното осветление в населените места на Община Никола Козлево.Изисквания и място на изпълнение на поръчката:Доставка на електрическа енергия за нуждите на общинска администрация Никола Козлево се отнася за 220/380 V - 24 ч. в денонощието до мястото на присъединяване на електроразпределителната мрежа на възложителя към електрическите съоръжения за сградите общинска собственост съгласно приложен списък и уличното осветление в населените места .Годишното потребление на електроенергия от Община Никола Козлево е около 439000 квт/ч., като разпределението на консумираната ел. енергия годишно е:

1. За сгради общинска собственост - около 232000 квт/ч., в т.ч. средно и  ниско напрежение;

2. За улично осветление - около   207000 квт/ч.;Срокът за изпълнението на поръчката е до 31.12.2013 г.Указанията за: подготовката на офертата, участието в процедурата, начина на договаряне и сключването на договора за изпълнение се съдържат в документацията за участие.Документацията може да се разпечати от интернет страницата на община Никола Козлево.

 

Не се изисква гаранция за изпълнението на договора. След сключването на договор за изпълнение, всички плащания по него се извършват само по банков път.