ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на общински улици и пътища  с обособени позици:

 

1. SHU1102 /III-2073, Векилски – Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол от км. 0+000 до км. 1+007;


2.  ул. „Гроздан Узунов” с. Пет могили“

 

Нужната документация изтегли от ТУК .


 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, на 26.11.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Никола Козлево на адрес: село Никола Козлево, пл. „23-ти септември” №5   ще се проведе публично заседание на комисията, назначена със Заповед № РД - 317/29.10.2013 г. на Весиле Юзеир Али заместник - кмета на община Никола Козлево, за отваряне на ценовите оферти, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на подобектите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”, открита с Решение № 3  от 18 септември 2013 година.

От Комисията