ПУБЛИЧНА ПОКАНА №10

 

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

10

23.09.2013 год. село Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.1 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на административна сграда – кметство село Ружица“, с 191250 лв. с (сто деветдесет и една хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Изграждане на административна сграда – кметство село Ружица“.

2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;

3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно комплексна оценка  - КО = П1 х 60%+ П2 х 40 % ;

4. Показатели за оценка на офертите:
1)       (П1) Предложена цена: макс. брой точки -100; относителна тежест - 60%
2)       (П2) Срок за изпълнение: макс. брой точки -100; относителна тежест – 40%
КО = П1 х 60%+ П2 х 40 %

5. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 30.09.2013 год.;

6.Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево