П О К А Н А

с. Никола Козлево, 11.06.2024 г.

 


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам извънредно пленарно заседание на Общински съвет Никола Козлево на 12 юни 2024 год. /сряда/ от 09:00 /девет/ часа в заседателната зала на община Никола Козлево с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД:


1. Докладна записка с вх. № 21 от 29.05.2024 год., относно: Закупуване на Информационна система на Общински съвет Никола Козлево.

Докладва: Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево.


ТУРХАН КАРАКАШ__________п__________

Председател на ОбС Никола Козлево