ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 16 Септември 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна записка с Вх. № 213 от 16.09.2021г.
  2. Докладна записка с Вх. № 215 от 16.09.2021г.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/