П О К А Н А

с. Никола Козлево, 23.05.2024 г.


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно пленарно заседание на Общински съвет Никола Козлево на 30 май 2024 год. /четвъртък/ от 10:00 /десет/ часа в заседателната зала на община Никола Козлево с предложение за следния


ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх. № 08 от 23.04.2024 год., относно: програма за реализиране на общественополезни дейности в община Никола Козлево от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане.

2. Докладна записка с вх. № 09 от 23.04.2024 год., относно: приемане на годишните доклади на читалищата в община Никола Козлево.

3. Докладна записка с вх. № 11 от 08.05.2024 год., относно: Продажба на недвижим имот – общинска частна собственост.

4. Докладна записка с вх. № 12 от 08.05.2024 год., относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост за временно и безвъзмездно управление на АСП – гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане – гр. Каолиново“.

5. Докладна записка с вх. № 13 от 08.05.2024 год., относно: Продажба на недвижим имот – общинска частна собственост.

6. Докладна записка с вх. № 14 от 08.05.2024 год., относно: Отдаване под наем на терен.

7. Доклад с вх. № 15 от 15.05.2024 год. от ликвидатора на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД.

8. Докладна записка с вх. № 16 от 16.05.2024 год., относно: Продажба на недвижим имот – общинска частна собственост.

9. Докладна записка с вх. № 17 от 20.05.2024 год., относно: Даване на съгласие за членство на община Никола Козлево в сдружение „Толерантност“ и определяне на представител (делегат) на общината в общото събрание на сдружение „Толерантност“.

10. Анализ с вх. № 18 от 20.05.2024 год., относно: състоянието и нивото на безработица на територията на община Никола Козлево, възможност за преодоляването й, предоставен за разглеждане, на основание т. 2 от програмата за работа на ОбС Никола Козлево, приета с  Решение № 15 по Протокол № 3 от 29.02.2024 год.

11. Анализ с вх. № 19 от 20.05.2024 год., относно състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването й.

 

 

ТУРХАН КАРАКАШ__________п__________

Председател на ОбС Никола Козлево