На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община „Никола Козлево” уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки достъпни чрез портала на Община „Никола Козлево” са както следва:


1. За справки за задължение „Местни данъци и такси”

– ЕГН/ЕИК/ЛЧН и ПИН*

*ПИН – Персонален идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община „Никола Козлево“, дирекция „МДТ“.


2. Услугите предоставяни от общински администрации достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес:

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да имате квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).