Публична покана за "Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа"

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20 e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№2

10.07.2012г, село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.3 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправя покана  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет “ Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа" с обособени позиции:

  1. Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране на  път ІV-20715 от автоспирка с. Крива река  - до пътно  кръстовище с път ІV-70015 - с. Лиси връх с прогнозна стойност – 37 158,66 лв. (тридесет и седем хиляди сто петдесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС;
  2. Асфалтобетоново изкърпване на улица „Иван Вазов“ село Цани Гинчево – 7500 (седем хиляди и петстотин) лева без ДДС;
  3. Рехабилитация на чакълирани улици "Хан Омуртаг" и "Батак" с. Цани Гинчево 33 352,25 лв.  (тридесет и три хиляди триста петдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС или обща прогнозна стойност 78010,91 лева (седем и осем хиляди и десет лева и деветдесет и една стотинка) без ДДС.
  1. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
  2. Срок за получаване на офертите – до  20 юли 2012 година;
  3. Изисквания към офертите: Офертите на кандидатите се представят в непрозрачен плик с надпис „ Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа", който съдържа:

Плик №1 „Документи за подбор“ Документ за актуална съдебна регистрация или ЕИК по чл.23 от ЗТР Административни сведения – Образец №1  Проект на договора – Образец №2 Декларация, че участника е запознат с условията на проекта на договор– Образец №3 Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 – Образец №4.  Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда – Образец№5.Списък на техническите лица заети в изпълнението на поръчката с копие на трудови договори Списък с наличното оборудването, придружен с документи за собственост или договори за наем, послужване и др. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя Валидна застрахователна полица за професионална отговорност;

Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката”, Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя на офертата – Образец №6 придружен с изготвени  от участника пълно и детайлно описание на организацията и технологията за изпълнение  и Списък – декларация на договорите за строителство, от вида сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години – Образец №7 по чл. 50 , ал. 1, т.3.

Плик №3 „Предлагана цена“  с Ценово предложение -Образец №8.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие може да изтеглите от ТУК.