ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 25 септември  2019 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извъредна сесия на общински съветНикола Козлево за 2019 година, при следния  дневен ред:

Докладна за избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства.

Председател:……………..

Нурхан Осман Али