ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 25 Ноември  2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна записка с Вх. № 277 от 16.11.2021г.
  2. Докладна записка с Вх. № 278 от 16.11.2021г.
  3. Докладна записка с Вх. № 279 от 16.11.2021г.
  4. Докладна записка с Вх. № 280 от 17.11.2021г.
  5. Докладна записка с Вх. № 281 от 17.11.2021г.
  6. Докладна записка с Вх. № 282 от 17.11.2021г.
  7. Докладна записка с Вх. № 283 от 17.11.2021г.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/