Заповед РД- 94/09.05.2011

О Б Я В Л ЕН И Е

 

 

Общинска администрация Никола Козлево, Дирекция „Устройство на територията съм Специализирана администрация”, съобщава на всички заинтересовани лица че във връзка със Заповед  РД-94 от 9 май 2011 година  и на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е допуснато изработването на проект за Подробен устройствен план  – План за регулация на за УПИ: VІІІ-121 от кв.31 по регулационния и кадастрален план на с.Никола Козлево.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  в 14-дневен срок от узнаване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповед РД-94 от 9 май 2011 година,  чрез Община Никола Козлево, пред Административен съд гр. Шумен.

 

ОТ ОБЩИНАТА