ПУБЛИЧНА ПОКАНА №13

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23 – ти септември” № 5 тел: 05328 20-02, факс: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№ 13

05.12.2013 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5 и установена прогнозна стойност в размер на поръчката е до 65250 лв. (шестдесет и пет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет „Зимно почистване“ с обособени позиции:

1. Зимно снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Никола Козлево за 2014 год. - 45250 лв. без ДДС;

2. Почистване на уличните платна от сняг в населените места на общината – 20000 лв. без ДДС, като

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка с предмет: „Зимно почистване“
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 12 декември 2013 година;
  4. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1;
  5. На основание чл. 101б, ал.2 от ЗОП, поканата следва да се публикува в  регистъра за публични покани на Портала за обществени поръчки, а документацията за участие, заедно с поканата на интернет страницата на община Никола Козлево;

8. Изборът на изпълнител на обществената поръчка да се извърши въз основа на критерия -„най-ниска цена”, предложена от участниците.

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

СС/ТН

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 12.01.2015 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 12.01,2015 г.