АКТУАЛНО:

30.06.2016 г.

Протокол на ОбС Никола Козлево от шеста редовна сесия

25.05.2016 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

16.05.2016 г.

Заповед за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ план за регулация /ПР/ - за частично изменение на УПИ VII-28, кв. 5 по плана на с. Църквица, общ. Никола Козлево

04.05.2016 г.

Обществено представяне и обсъждане на Проекта на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

27.04.2016 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

21.04.2016 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Никола Козлево за 2015 година

Приложение

 

04.04.2016 г.

Редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията


01.04.2016 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ

 

25.03.2016 г.

Обява за обществено обсъждане за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никола Козлево

 

22.03.2016 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон

 

29.02.2016 г.

Обява за кандидатстване на лица, които към дата 29.02.2016 г. са били потребители в проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с водеща организация Агенция за социално подпомагане

 

22.12.2015 г.

Община Никола Козлево финализира ремонтните дейности на ул."Хан Аспарух" - с. Ружица, финансирани от фонд „Солидарност” на ЕС

 

14.12.2015 г.

Обява за среща за обществено обсъждане на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВОЕшреф Вели Реджеб

Кмет на Община Никола Козлево


e-услуги


 

Kонтакти

(телефонен указател)


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020

Адрес: пл. "23ти Септември" № 5,

с. Никола Козлево


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

Фонд "Солидарност"

 

Зелен телефон за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда - 053 28/20 02

е-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

Общинска собственост 2016 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОПАК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Фонд "Солидарност"

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Местни избори 2015 г. и Национален референдум

Конкурси за държавни служители


Вход

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

Община