АКТУАЛНО:

25.05.2016 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

20.05.2016 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОРГАНИЗИРА ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО - ПРАЗНИК „НИЕ-МОЖЕМ, ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ”


ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НИКОЛА КОЗЛЕВО”

18.05.2016 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

16.05.2016 г.

Заповед за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ план за регулация /ПР/ - за частично изменение на УПИ VII-28, кв. 5 по плана на с. Църквица, общ. Никола Козлево

09.05.2016 г.

Поздравления по случай 9 май - Ден на Европа и Ден на победата

04.05.2016 г.

Обществено представяне и обсъждане на Проекта на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

28.04.2016 г.

Кмета на община Никола Козлево раздава 526 козунака по случай Великден

27.04.2016 г.

Покана за участие в пета редовна сесия за 2016 г. на общински съвет Никола Козлево

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

21.04.2016 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Никола Козлево за 2015 година

Приложение

 

14.04.2016 г.

Обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд

 

04.04.2016 г.

Редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Беседа с млади майки на деца от 0 до 6 годишна възраст

01.04.2016 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ

 

25.03.2016 г.

Обява за обществено обсъждане за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никола Козлево

 

22.03.2016 г.

Заповед за определяне на пожароопасен сезон

 

17.03.2016 г.

Заповед за откриване на публичен търг за продажба на МПС

 

14.03.2016 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 

29.02.2016 г.

Обява за кандидатстване на лица, които към дата 29.02.2016 г. са били потребители в проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с водеща организация Агенция за социално подпомагане

 

26.02.2016 г.

Заповед № РД 79 от 18.02.2016 г.

Заповед № РД 80 от 18.02.2016 г.

 

22.02.2016 г.

Заповед за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за временно и възмездно ползване за отдаване под наем за срок 1(една) година с възможност за подновяване за още 1(една) год. част от общински имот

 

01.02.2016 г.

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд

 

26.01.2016 г.

Съобщение за удължаване на срок за кандидатстване по Проект "Нови възможности за грижа"

 

22.01.2016 г.

Обява за подбор на медицински специалисти по Проект " Нови възможности за грижа"

 

11.01.2016 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ на интегрирани социални услуги, предлагани от „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – община Никола Козлево”, проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола Козлево в помощ за независим живот”

 

22.12.2015 г.

Община Никола Козлево финализира ремонтните дейности на ул."Хан Аспарух" - с. Ружица, финансирани от фонд „Солидарност” на ЕС

Обява за прием на заявления по проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола Козлево в помощ за независим живот”

 

14.12.2015 г.

Съобщение относно изпълнение на Проект „ Нови възможности за грижа”

Обява за среща за обществено обсъждане на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВОЕшреф Вели Реджеб

Кмет на Община Никола Козлево


e-услуги


 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ


 

Работно време:

08:00 ч. - 17:00 ч.


За връзка:

ТЕЛ.: +359 5328/2002

ФАКС: +359 5328/2020

Адрес: пл. "23ти Септември" № 5,

с. Никола Козлево


e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

obankozlevo@abv.bg


 

Фонд "Солидарност"

 

Зелен телефон за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда - 053 28/20 02

е-mail: obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯВИ

Общинска собственост 2016 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014 - АРХИВ

ОПАК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ 2013 г. - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2013 г.-АРХИВ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - АРХИВ ДО 2012г.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Делегиран бюджет

Общински регистър на военните паметници

Регистър на административните структури

Обявления по ЗУТ до 2012 г. АРХИВ

Фонд "Солидарност"

Камери на живо

МКБППМН

Е-УСЛУГИ

ИЗБОРИ

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Местни избори 2015 г. и Национален референдум

Конкурси за държавни служители


Вход

 

raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg

Община