АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 


публикувано на: 19.01.2023 г.

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 26.01.2023 година

 


публикувано на: 16.01.2023 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Януари 2023 год.

 


публикувано на: 16.01.2023 г.

 

Обява за избор на обществени възпитатели за работа към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 


публикувано на: 12.01.2023 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за поставяне на терминално устройство АТМ /банкомат/

 


публикувано на: 12.01.2023 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти по регулационния план на село Никола Козлево за земеделско ползване

 


публикувано на: 05.12.2023 г.

 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В КОЙТО СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ САМО СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА

публикувано на: 22.12.2022 г.

 

Грамота за благотворителната кампания „Коледно вълшебство” 2022

 


публикувано на: 19.12.2022 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 22.12.2022 година

 


публикувано на: 13.12.2022 г.

 

Заповед № РД - 352 / 13.12.2022 год. - за наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища – публична общинска собственост.

 


публикувано на: 12.12.2022 г.

 

Община Никола Козлево търси да назначи счетоводни специалисти

 


публикувано на: 01.12.2022 г.

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПОД НАДСЛОВ „КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО”

 


публикувано на: 21.11.2022 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на закрити училища

 


публикувано на: 21.11.2022 г.


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти стопанисвани от Общината

 


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii