КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ


 

АКТУАЛНО:

 

 

 

 


качено на 13.02.2019


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен уригулиран поземлен имот УПИ III - 590, кв. 10а


качено на 11.02.2019

 

МКБППМН и Община Никола Козлево обявява  конкурс за  мартеници под надслов “Пижо и Пенда” и утвърждава следните регламенти на конкурса:

 


качено на 05.02.2019

 


Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево на 7 февруари 2019

 


качено на 01.02.2019

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Февруари 2019 год.

 


качено на 25.01.2019

 

Списък на допуснатите кандидати до участие в следващ етап в конкурс за възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД

 


качено на 25.01.2019

 

Покана за първа редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 31 Януари 2019 г

 


качено на 21.01.2019


Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на изменение в Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Никола Козлево


качено на 21.01.2019

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЕЦ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ


качено на 15.01.2019

Обява - Конкурс за избор на здравен медиатор


качено на 18.01.2019


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на маломерни имоти останали след разпределение на малоимотни и безимотни лица за стопанската 2018-2019г.


качено на 11.01.2019

На основание чл.18б ал.2, чл.26 ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Председателят на Общински съвет Никола Козлево предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища относно предложение за приемане на изменение в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола Козлево.

 


качено на 08.01.2019

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване /НТП/ "ниви и трайни насаждения" от общински поземлен фонд за срок от 10 години считано от стопанската 2018-2019г.

 


качено на 03.01.2019

Във връзка с Решение № 146 по Протокол № 15 от 20.12.2018 год. на Общински съвет Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево ОБЯВЯВА КОНКУРС за  възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii