КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 

 

 

АКТУАЛНО:

 


качено на 16.11.2017

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Ноември 2017 год.

 


качено на 16.11.2017

ПРОГРАМА за работата на Oбщински съвет - Никола Козлево за м. Ноември 2017 г.

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ I от квартал 45 с. Вълнари

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ II от квартал 45 с. Вълнари

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване "Изоставена нива" №000119

 


качено на 08.11.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020 г.

 


качено на 02.11.2017

Становище по екологична оценка №ШУ-5-6/2017г.

 


 

Покана до членовете на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево 03.10.2017

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ XXIV от квартал 38 с. Вълнари

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи предоставени безвъзмездно право на ползване на НЧ

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020г.

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот "нива" с №109561 с площ от 1.309дка

 


качено на 18.09.2017


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на моторно превозно средство - Мерцедес Е200 Компресор

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii