Обявление ПУП - Заповед РД116/30.05.2011

pastedGraphic.pdf

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията,ГРАПО и СпД” obankozlevo@mail.bg

О Б Я В Л ЕН И Е

Общинска администрация Никола Козлево, Дирекция „Устройство на територията съм Специализирана администрация”, на основание чл.128,  ал.1,2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД – 116 от 30.05. 2011 год. на Кмета на община Н.Козлево е одобрен проект за ПУП – План за регулация; обединение на поземлени имоти; план за застрояване /ПЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/: ХVІ-744, от кв.30 по регулационния и кадастрален план на с.Пет могили, община Н.Козлево, за чисто производствена зона – фотоволтаични централи – Пч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  в 14-дневен срок от узнаване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповед РД-116 от 30 май 2011 година  ,  чрез Община Никола Козлево, пред Административен съд гр.Шумен.

ОТ ОБЩИНАТА