АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 


публикувано на: 21.01.2022 г.

 

Покана за редовно заседание на общински съвет Никола Козлево на 27 Януари 2022 година от 15.00 ч.

 


публикувано на: 11.01.2022 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Януари 2022 год.

публикувано на: 14.12.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI /единадесет/, в квартал 30 по плана на село Църквица


публикувано на: 14.12.2021 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти собственост на закрити училища. - 14.12.2021г.

публикувано на: 07.12.2021 г.

 

Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрирана информационна система /ИИС/ на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за лицата собственици или ползватели на животновъдни обекти и ръководство за работа със същата.

 


публикувано на: 04.02.2021 г.


РД-30 от 01.02.2021 год. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2021г.


публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii