АКТУАЛНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА

НИКОЛА КОЗЛЕВО


ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

 


публикувано на: 01.02.2023 г.

 

"ВП Никола Козлево" ЕООД уведомява че е възложено разработване на задание за обхвата на въздействие върху околната среда за ново инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност до 202 MW.


публикувано на: 01.02.2023 г.

 

Изследване и проучване чрез анкета на ЕК за нелоялните търговски практикипубликувано на: 19.01.2023 г.

 

Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 26.01.2023 година

 


публикувано на: 16.01.2023 г.

 

График за заседания на ПК при ОбС - Никола Козлево - Януари 2023 год.

 


публикувано на: 16.01.2023 г.

 

Обява за избор на обществени възпитатели за работа към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 


публикувано на: 12.01.2023 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за поставяне на терминално устройство АТМ /банкомат/

 


публикувано на: 12.01.2023 г.

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти по регулационния план на село Никола Козлево за земеделско ползване

 


публикувано на: 05.01.2023 г.

 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В КОЙТО СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ САМО СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА

 

публикувано на: 10.08.2020 г.


Заповед № РД - 323 от 11.08.2020 - Забранявам ползването на вода от водоснабдителната мрежа за небитови цели - поливане на градини, миене на МПС и други дейности на територията на с. Църквица

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii