ПУБЛИЧНА ПОКАНА №11


ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002, факс : 05328/20-20, e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11

08.10.2013 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията” по обособени позиции:

Обособена позиция №1  “Обучения на служителите в администрацията”;

Обособена позиция №2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи““ на стойност 50416,66 (петдесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки) лв. без ДДС.

Р Е Ш И Х:

 1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията” по обособени позиции: Обособена позиция №1  “Обучения на служителите в администрацията”;  Обособена позиция №2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи““
 2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
 3. Критерий за избор на изпълнител – икономически най-изгодна оферта съгласно комплексна оценка  -

3.1. За обособена позиция№1  “Обучения на служителите в администрацията”:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

1. Техническа оценка: ТО

2. Финансова оценка: FО

1. Техническа оценка

Техническата оценка (ТО) на офертата се изчислява по формулата:

ТО = Смин/Сн*40,

където:

 • Смин – минимален срок за подготовка на еднодневното обучение след проведения функционален анализ, приетите решения, актуализирането и разработването на вътрешните документи в общинска администрация Никола Козлево.
 • Сн –срок за подготовка на еднодневното обучение след проведения функционален анализ, приетите решения, актуализирането и разработването на вътрешните документи в общинска администрация Никола Козлево на н-тия участник.

Срокът за подготовка е не по-дълъг от 10 календарни дни и не по-кратък от 1 ден.

Тежестта на Техническата оценка (ТО) при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 40 точки.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

2. Финансова оценка

Финансовата оценка FО ще се изчислява на база предложената цена за изпълнение на поръчката.

Максимална оценка от 60,00 (шестдесет) точки се дава на най-ниското ценово предложение.

Останалите оферти получават оценка по следната формула:

където:

 • FО е оценката на предложението на съответния участник по този показател
 • Fmin е минималната предложена цена
 • Fn е предложената от съответния участник цена

Тежестта на финансовата оценка FО при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 60.00 точки.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната:

КО =  ТО  + FО

където:

 • КО е комплексната оценка
 • ТО е техническата оценка на предложената оферта
 • FО е финансовата оценка на предложената оферта

Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00).

Максималният брой точки, който може да получи всеки един от участниците като комплексна оценка е 100,00 (сто) точки.

1.1.         за обособена позиция№2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“.

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

1. Техническа оценка: ТО

2. Финансова оценка: FО

1. Техническа оценка

Техническата оценка (ТО) на офертата се изчислява по формулата:

ТО = С1 + С2,

където:

 • С1 срок за представяне на окончателен доклад от проведения функционален анализ с утвърдени конкретни мерки за промени в организационната структура и вътрешни документи на община Никола Козлево и план за действие, считано от датата на подписване на договора но не повече от 80 календарни дни.
 • С2 срок за разработване и актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в общинска администрация Никола Козлево в съответствие с националната и европейската нормативна база вътрешни, но не повече от 70 календарни дни.

Комисията прави своята оценка по под показателите, представени в таблицата Техническа оценка (ТО) на предложените оферти.

Под показателите се пресмятат както следва:

С1=Смин/Сн*50, където

Смин е минималния предложен срок за представяне на окончателен доклад от проведения функционален анализ с утвърдени конкретни мерки за промени в организационната структура и вътрешни документи на община Никола Козлево и план за действие, считано от датата на подписване на договора но не повече от 80 календарни дни.

Сн е предложения от н-тия участник срок за представяне на окончателен доклад от проведения функционален анализ с утвърдени конкретни мерки за промени в организационната структура и вътрешни документи на община Никола Козлево и план за действие, считано от датата на подписване на договора но не повече от 80 календарни дни.

С2=Смин/Сн*50, където

Смин е минималния предложен срок за разработване и актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в общинска администрация Никола Козлево в съответствие с националната и европейската нормативна база вътрешни, но не повече от 70 календарни дни.

Сн е предложения от н-тия участник срок за разработване и актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в общинска администрация Никола Козлево в съответствие с националната и европейската нормативна база вътрешни, но не повече от 70 календарни дни.

Максималният брой точки, който всеки от участниците може да получи по показателя Техническа оценка е 100,00 (сто) точки.

Тежестта на Техническата оценка (ТО) при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 40%.

Когато офертата на участник съдържа предложение със срок в числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените срокове на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

2. Финансова оценка

Финансовата оценка FО ще се изчислява на база предложената цена за изпълнение на поръчката.

Максимална оценка от 100,00 (шестдесет) точки се дава на най-ниското ценово предложение.

Останалите оферти получават оценка по следната формула:

FO=Fmin/Fn * 100

където:

 • FО е оценката на предложението на съответния участник по този показател
 • Fmin е минималната предложена цена
 • Fn е предложената от съответния участник цена

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по показателя финансова оценка е 100,00 (сто) точки.

Тежестта на финансовата оценка FО при изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите е 60%.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Формулата за изчисляване на комплексната оценка е следната:

КО =  ТО *0,4 + FО*0,6

където:

 • КО е комплексната оценка
 • ТО е техническата оценка на предложената оферта
 • FО е финансовата оценка на предложената оферта

Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00).

Максималният брой точки, който може да получи всеки един от участниците като комплексна оценка е 100,00 (сто) точки.

 1. Срок за получаване на офертите – до  14:00 часа на 18.10.2013 год.;
 2. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК .

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево


 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02, ФАКС: 05328 20-20                                                       e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

РЕШЕНИЕ № 9

23.10.2013 г. село Никола Козлево

 

на основание чл.39 ал.1 т.6 във връзка с чл.101б ал.5 от Закона за обществените поръчки,

РЕШИХ:

1. Прекратявам публична покана №11 с изх. № 24-00-292/08.10.2013 г., публикуван в АОП под ID-9020821/08.10.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 “Обучения на служителите в администрацията”;

Обособена позиция 2 „Провеждане на функционален анализ“ и „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“.

2. Мотиви за прекратяването – открито несъответствие мeжду предмета на поръчката и бланките в документацията техническо предложение 2а и 2б и ценово предложение 3а и 3б, което не дава възможност на длъжностните лица да оценят постъпилите оферти на участниците.

3. На основание чл. 101б от ЗОП да се изготви нова  публична покана, като в документацията се отстранят всички грешки свързани с предмета на поръчката.

4. Поканата да се публикува наново в Регистъра за публични покани на Портала за обществени поръчки, а документацията да се качи в профила на купувача на   http://nikolakozlevo.bg/bg/obsh_po_2013 .

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно заповед РД-37 от 21.02.2013 година