ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗЛП ползвател на лична помощ е:

  • Човек с трано увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

 

  • Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ


ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

1. Заявление по образец;

2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Каолиново, ИРМ Никола Козлево;

3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка).

4. Копие от пълномощно на упълномощеното лице подаващо заявление.

В Заявлението, Вие (вашият законен представител) изрично давате съгласие:

  • добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
  • до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя  на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над  90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

! В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал.  5,  т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.


В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ може да  посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Общината може да посочи такъв.

 


КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:

  • поставено под запрещение;
  • осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатът за асистент подава:

1. Заявление по образец;

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Автобиография - CV;

4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;

5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;

6. Други /по преценка на кандидата/- копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013г. и/или Проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014- 2020 г.,и/или други програми и проекти.

Документи се приемат в деловодството на Община Никола Козлево стая №1 в сградата на общината

Необходимите документи може да получите на място.