ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и Специализирани дейности” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание  чл. 128 ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, съобщава, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план  - план за регулация  за УПИ І-общ., ІІ-114 кв. 19, УПИ ІІІ-общ. кв. 66 и ок 38-35-36 и ок 37-35, по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта,  до общинската администрация.

От Общината