ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 29 Юли 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:

 1. Докладна записка с Вх. № 155 от 29.06.2021г.
 2. Докладна записка с Вх. № 162 от 13.07.2021г.
 3. Докладна записка с Вх. № 163 от 13.07.2021г.
 4. Докладна записка с Вх. № 164 от 14.07.2021г.
 5. Докладна записка с Вх. № 166 от 21.07.2021г.
 6. Докладна записка с Вх. № 167 от 22.07.2021г.
 7. Докладна записка с Вх. № 168 от 22.07.2021г.
 8. Докладна записка с Вх. № 169 от 22.07.2021г.
 9. Докладна записка с Вх. № 170 от 22.07.2021г.
 10. Докладна записка с Вх. № 171 от 22.07.2021г.
 11. Докладна записка с Вх. № 172 от 22.07.2021г.
 12. Докладна записка с Вх. № 173 от 22.07.2021г.
 13. Докладна записка с Вх. № 174 от 22.07.2021г.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/