ПОКАНА

 

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 10 Септември 2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна записка с Вх. № 197 от 03.09.2021г.
  2. Докладна записка с Вх. № 198 от 03.09.2021г.
  3. Докладна записка с Вх. № 199 от 03.09.2021г.
  4. Докладна записка с Вх. № 200 от 03.09.2021г.
  5. Докладна записка с Вх. № 201 от 03.09.2021г.
  6. Докладна записка с Вх. № 202 от 03.09.2021г.
  7. Докладна записка с Вх. № 206 от 10.09.2021г.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/