Декларации по чл. 49 ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 49, ал .1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

Образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК – виж тук

Образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК – виж тук

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подалите декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК

Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 49 от ЗПК

Рег. №

ал. 1, т. 1

ал. 1, т. 3

Сали

Реджеб

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

„Домакин“

001 от 15.11.2023 г.

изтегли

Джеват

Мехмед

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Пет могили

Специалист „Екология и опазване на горите“

002 от 16.11.2023 г.

изтегли

Гюлзар

Реджеб

Главен специалист „Деловодство“

Главен специалист „ЧР“

003 от 29.11.2023 г.

изтегли

Назми

Сали

Специалист „Автопарк“

004 от 01.12.2023 г.

изтегли

Алкин

Мустафа

Специалист „Младежки дейности и спорт“

Шофьор

005 от 05.12.2023 г.

изтегли

Фатих

Фаик

Специалист „Младежки дейности и спорт

006 от 16.01.2024 г.

изтегли

Невин

Якубова

Главен специалист „МДТ“

007 от 16.01.2024 г.

изтегли

Антоанета

Георгиева

Заместник-Кмет

008 от 19.01.2024 г.

изтегли

Айхан

Ахмед

Заместник-Кмет

Напуснал

009 от 19.01.2024 г.

изтегли

Фатме

Осман

Специалист „МДТ“

010 от 29.01.2024 г.

изтегли

Илкнюр

Мехмед

Счетоводител, оперативен

Напуснала

011 от 06.02.2024 г.

изтегли

Ебазел

Назиф

Кметски наместник на с. Векилски

012 от 08.02.2024 г.

изтегли

Ахмед

Юсню

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Пет могили

013 от 12.03.2024 г.

изтегли

Айхан

Ахмед

Заместник-кмет

014 от 18.03.2024 г.

изтегли

Симона

Симеонова

Младши експерт „Образование и култура“

015 от 02.04.2024 г.

изтегли


Бейхан Ибрям Специалист „ГРАО“ ИРМ с. Църквица 016 от 16.04.2024 г. изтегли
Илкнюр Мехмед Специалист „Деловодство“ 017 от 24.04.2024 г. изтегли
Милят Хамид Младши експерт в Дирекция „Финанси, УС, АПИО“ 018 от 24.04.2024 г. изтегли

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПК в срок - няма