ПУБЛИЧНА ПОКАНА №14

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002ФАКС : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№14

19.06.2014 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2" с прогнозна стойност 1250 (хиляда двеста и петдесет лева)  без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет:Избор на консултант за осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2";
  2. Одобрявам публичната покана по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
  4. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 26.06.2014 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

 

Весиле Али

Зам. Кмет на община Никола Козлево

Възложител съгласно Заповед РД-37 от 21 февруари 2013 година

 

Нужните документи за участие можете да изтеглите от ТУК