ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 05 септември 2019 година от 14.00 часа на основание чл. 30, ал. 9 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2019 год., при следния дневен ред:

1. Определяне на състава на постоянните комисии при ОбС Никола Козлево;

  • Комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт “
  • Комисия “Административно–правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, социални  дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали”
  • Комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, управление на общинска собственост и земеделие“
  • Комисия “Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, здравеопазване,    евроинтеграция “


Председател Общински съвет :……………………

/Нурхан Осман Сали/