Обявление ПУП - Заповед РД159/28.06.2011

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ. : 05328/21-78, факс:20-22

e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията,ГРАПО и СпД” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

О Б Я В Л ЕН И Е

 

 

Общинска администрация Никола Козлево, Дирекция „Устройство на територията съм Специализирана администрация”, съобщава на всички заинтересовани лица че във връзка със Заповед  РД-159 от 28 юни 2011 година  и на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е допуснато изработването на проект за Подробен устройствен план  –План за застрояване на нпи №030042 в м. „Коджа Ара” землището на с.Хърсово с ЕКАТТЕ 77582, община Н.Козлево.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  в 14-дневен срок от узнаване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповед РД-159 от 28 юни 2011 година  ,  чрез Община Никола Козлево, пред Административен съд гр.Шумен.

 

ОТ ОБЩИНАТА