Информация от годишния финансов отчет 2011 г.

A) СБОРЕН БАЛАНС

Б) СБОРЕН ОТЧЕТ БО-3 КЪМ 31.12.2011 Г.

В) ОТЧЕТ ИБСФ-3 КЪМ 31.12.2011 Г.

Г) ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ КЪМ т, Б и В

Д) СТАНОВИЩЕ НА СМЕТНА ПАЛАТА