ПУБЛИЧНА ПОКАНА №3

 

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./05328-2002,факс : 05328/20-20,

e – mail : obankozlevo@mail.bg,

 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

3

03.01.2014 год. село Никола Козлево

На основание  чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП, община Никола Козлево село Никола Козлево пл. „23-ти септември“ №5, отправям покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет - “Доставка на хранителни продукти и плодове за нуждите на Детските градини на територията на община Никола Козлево”, по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 57540 лв. (петдесет и седем хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС.

Р Е Ш И Х:

  1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: “Доставка на хранителни продукти и плодове за нуждите на Детските градини на територията на община Никола Козлево”;
  2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
  3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена на хранителни продукти и плодове съгласно ценовото предложение;
  4. Срок за получаване на офертите – до  15:00 часа на 14.01.2014 год.;
  5. Одобрявам  документацията за участие в обществена поръчка по т.1.

 

Нужните указания можете да изтеглите от ТУК .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪГЛАСНО

Заповед РД-37 от 21.02.2013 година:

Весиле Али - Зам. Кмет на община Никола Козлево

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Качена на 30.12.2014 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Качена на 30.12.2014 г.